Χ 35

Ημερομηνία: 17/09/2020 1:30 pm
Αναλημματικός τοίχος Χ35. Κατασκευή σε σχήμα κεραυνού;. Η Χ35 χωρίζεται σε τρία τμήματα για την καλύτερη περιγραφή της.
Τμήμα 1
Η ΒΑ κεραία αποτελείται από μέτωπα του φυσικού βράχου, η επίπεδη επιφάνεια των οποίων διαμορφώνει ανάλημμα. Το ανάλημμα συγκροτεί άνδηρο πλάτους 9,20μ.και μήκους 4,70μ. Τα κενά του φυσικού βράχου γεμισμένα από μεγάλους βραχόλιθους σε ύψος δύο δόμων ( μέγιστο Ύψ. 2,00μ.)
Τμήμα 2
Από το προς Ν όριο μεγάλων βράχων του πρώτου τμήματος, ξεκινά γωνιώδης κτιστή κατασκευή με κεραίες Β – Ν και Α – Δ. Η προς Β – Ν κεραία σώζεται σε ύψος δύο δόμων (μέγιστο Ύψ. 1,10μ.) και αποτελείται από κτιστές πέτρες και  βράχους. Συγκροτεί άνδηρο πλάτους 6,20μ. και μήκους 9,60μ..
Η προς Α – Δ κεραία όμοια αλλά ογκολιθικότερη κατασκευή, σώζεται σε ύψος τριών δόμων (μέγιστο Ύψ 1,10μ.).
Τμήμα 3
Η κεραία φύεται και εδράζεται σε μεγάλο βράχο Β – Ν.  Αποτελεί ισχυρά ογκολιθική κατασκευή. Συγκροτεί άνδηρο πλάτους 4,50μ. Και μήκους 8,40μ.. Σε άξονα ΒΑ – ΝΔ κτιστή σε ύψος τριών δόμων (μέγιστο Ύψ. 1,50μ.).

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΗ14
Διαστάσεις: Τμήμα 1 Μήκος 11,60μ. Πλάτος μεγ. 1,90μ. Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Ύψ. 2μ. Άνδηρο πλάτος 9,20, μήκος 4,70μ. Τμήμα 2 Μήκος 20μ. Πλάτος μεγ. 1,40μ Πλάτος ελαχ. 0,50μ. Μέγιστο Ύψ. 1,10μ. Άνδηρο πλάτος 6,20μ., μήκος 9,60μ. Τμήμα 3 Μήκος 5,90μ. Πλάτος μεγ. 1,20μ. Πλάτος ελαχ. 0,40μ. Μέγιστο Ύψ. 1,50μ. Άνδηρο πλάτος 4,50μ., μήκος 8,40μ.
Συντεταγμένες: από 209544 έως 209894

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων