Χ 21

Ημερομηνία: 15/09/2020 8:00 am
Αναλημματικός τοίχος Χ21, προσανατολισμένος στον άξονα Β – Ν. Σώζεται σε ύψος της πρώτης σειράς δόμων. Συγκροτεί άνδηρο μήκους 4,20μ. πλάτους 4,80μ.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Π. Κουσουλίνη
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΘ15
Διαστάσεις: Μήκος 4.50μ. Πλάτος μεγ. 0,70μ. Πλάτος ελαχ. 0,20μ. Μέγιστο Ύψ. 0,70μ.
Συντεταγμένες: Σημεία από τοπογράφο

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων