Χ 11

Ημερομηνία: 10/09/2020 11:45 am
Κάθετος προς τον επαρχιακό δρόμο τοίχος Χ11 που ακολουθεί την κλίση της πλαγιάς. Ο τοίχος είναι προσανατολισμένος ΒΔ – ΝΑ. Μήκος κατασκευής 26,40 μ.. Το ΒΔ άκρο σε επαφή με κατασκευή Χ12. Το Χ11 κατατμήθηκε σε τέσσερα μέρη (Α, Β, Γ, Δ) για την καλύτερη παρακολούθησή του. Σε όλο το μήκος σώζονται λίθοι σε ευθύγραμμη διάταξη, μερικώς ή καλά ορισμένη. Στο τμήμα Α ο τοίχος αποτελείται απο διπλή σειρά δόμων η οποία αποσπασματικά διατηρείται και στα υπόλοιπα τμήματα.
 Το σωζόμενο ύψος του τοίχου διαφέρει στα επιμέρους τμήματα της κατασκευής (κατά τόπους παρατηρειται μια ψηλότερη σειρά δόμων).
Διασπορά μικρών και μεσαίων λίθων, σε όλο το μήκος της κατασκευής πιθανώς γέμισμα του τοίχου όταν μετατράπηκε σε μεταγενέστερη μάντρα. Προτείνεται ο καθαρισμός για την διευκρίνηση των ορίων του τοίχου.
Τμήμα Α:
Μήκος 9,00 μ. περίπου.
Πλάτος τοίχου μέγιστο. 0,90 μ.    Ελάχιστο 0,80 μ.
Μέγιστο Υψ. 0,35 μ.
Μέσο πλάτος διασποράς: 3,20 μ. – 2,10 μ.
Τμήμα Β:
Μήκος 6,40 μ. περίπου.
Πλάτος τοίχου μέγιστο. 1,00 μ.   Ελάχιστο 0,40 μ.
Μέγιστο Υψ. 0,20 μ.
Μέσο πλάτος διασποράς: 4,20 μ. – 3,60 μ.
Τμήμα Γ:
Μήκος 6,60 μ. περίπου.
Πλάτος τοίχου μέγιστο. 0,90 μ.  Ελάχιστο 1,50 μ.
Μέγιστο Υψ. 0,44 μ.
Μέσο πλάτος διασποράς: 2,50 μ. – 0,90 μ.
Τμήμα Δ:
Μήκος 7,30 μ. περίπου.
Πλάτος τοίχου δεν προσδιορίζεται λόγώ διασποράς λίθων.
Μέγιστο Υψ. 0, 25 μ.
Μέσο πλάτος διαποράς: 5,40 μ. – 3,40 μ.

Κροκί: 

Αγρος:ΕΦΤΑ για κτηνοτροφική χρήση από τον Πανορμίτη Κουσουλίνη.
Τετράγωνο Κανάβου: ΑΖ15, ΑΗ15
Διαστάσεις: Μήκος 26,40μ.
Συντεταγμένες: Από 202776 έως 203050
Κινητά Ευρήματα: Εντοπίστηκαν όστρακα κεραμικής προϊστορικών και ιστορικών χρόνων.
Λίθινα εργαλεία (τρυβεία, ακόνι;)

Δεν περισυλλέχθηκαν.

Φωτογραφίες Κινητών Ευρημάτων